A POLICY FOR QUALITY, ENVIRONMENT, ENERGY MANAGEMENT, and OCCUPATIONAL SAFETY

We are a major producer of nonwoven fabrics, which we supply to our customers from the Czech Republic and other countries in Europe and around the world. The company management is aware of increasing customer demands for product quality, delivery time, and price, while respecting safety and environmental requirements and reducing energy use. To meet these requirements and ensure the continuous development of a prosperous company, an integrated management system has been introduced and announced by company management.

Zákazníci

 • budujeme se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • dodáváme objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
 • nabízíme výrobky s nízkým dopadem na životní prostředí a energetické zdroje

Dodavatelé

 • budujeme s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádíme transparentní výběrová řízení
 • při nakupování a komunikaci s dodavateli klademe důraz na ochranu životního prostředí, nízkou energetickou náročnost a zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a zdraví při práci

Zaměstnanci

 • zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a odpovědných zaměstnanců, podporujeme jejich rozvoj a způsobilost pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chráníme zdraví zaměstnanců a věnujeme se účinné prevenci při předcházení úrazů
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a dopadu všech činností a výrobků na životní prostředí
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti snižování energetické náročnosti a dopadu všech činností a výrobků na využití energie
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti BOZP a dopadu všech činností na BOZP
 • podporujeme motivaci a návrhy zaměstnanců na zvyšování kvality, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zvyšování energetické hospodárnosti

Technologie a infrastruktura

 • aktivně a řádně spravujeme a udržujeme stávající technologie, budovy, podporujeme jejich obnovu a zavádění nových technologií s ohledem na dlouhodobé plnění požadavků na kvalitu výroby, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a energetickou hospodárnost, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
 • optimalizujeme logistické toky materiálů a výrobků v organizaci s cílem zvýšení energetické hospodárnosti a snížení celkové energetické náročnosti našich výrobků
 • maximálně využíváme a rozvíjíme informační systém pro řízení zdrojů, snižování energetické náročnosti a zajištění ochrany životního prostředí

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracujeme se státními orgány, orgány samosprávy a ostatními zainteresovanými stranami
 • podílíme se na podpoře veřejně prospěšných aktivit
 • pravidelně vyhodnocujeme rizika ve všech oblastech, předcházíme jim, odstraňujeme je, nebo snižujme na přijatelnou úroveň
 • snižujeme rizika poškození a zátěže životního prostředí
 • upřednostňujeme a provádíme činnosti s nižší energetickou náročností
 • snižujeme rizika poškození zdraví a všechny činnosti provádíme s maximálním ohledem na vysokou úroveň bezpečnosti práce

Produkty

 • využíváme pouze takové suroviny a vstupní materiály, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí při jejich manipulaci, skladování a zpracování
 • vyvíjíme pouze takové výrobky, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí v celém jejich životním cyklu, tedy manipulaci při výrobě, skladování, transportu, užití u zákazníka, celé době životnosti a při likvidaci a recyklaci
 • využíváme pouze balení a způsob dopravy s maximálním ohledem na šetrnost k životnímu prostředí, bezpečnost práce a energetickou náročnost
 • důsledně hodnotíme rizika spojená s výrobkem ve všech fázích jeho životního cyklu a vytváříme bezpečnostní listy a návody na použití

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady politiky kvality, environmentu, hospodaření s energií a BOZP
 • plnit právní požadavky a další požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky jako prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví
 • otevřeně komunikovat bezpečnostní, kvalitativní a energetická témata a dopady našich činností
 • poskytovat dostatečné finanční, personální a technické zdroje a informace pro neustálý rozvoj integrovaného systému řízení
 • poskytovat dostatečné finanční, personální a technické zdroje a informace nezbytné k dosahování cílů a cílových hodnot v celém integrovaném systému řízení
 • vyvíjet a dodávat pouze výrobky, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí v celém jejich životním cyklu
 • komunikovat tuto politiku s pracovníky a zajistit jejich spoluúčast na jejím uplatňování

ZERTIFIZIERUNG

Wir testen die Produkte regelmäßig sowohl im eigenen Haus als auch in unabhängigen Laboren. Die Qualität unserer Materialien wird zudem durch ein fortschrittliches Kontrollsystem sichergestellt. Das Qualitätsmanagementsystem bei RETEX ist gemäß den Normen
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 50001, OEKO – TEX Standard 100 und IRIS Zertifizierung® Bewertung der Konformität: 2020 und auf Grund ISO/TS 22163: 2017 zertifiziert.
Darüber hinaus werden unsere Textilien zahlreichen Kundenaudits unterzogen, die sie erfolgreich bestehen.