Etický kodex společnosti RETEX

Etický kodex popisuje hlavní principy a normy chování, kterými se v našem každodenním pracovním životě řídíme. Nemůže však pokrýt všechny potenciální situace, které mohou nastat. Posláním každého zaměstnance společnosti je jít svým jednáním příkladem ostatním spolupracovníkům, naplňovat Etický kodex v praxi nejenom slovy, ale také svým chováním, vytvářet a podporovat prostředí založené na otevřené komunikaci, kde se každý může na etická dilemata otevřeně ptát a bez obav projednat případné znepokojení nebo porušení Etického kodexu. Manažeři společnosti jsou povinni být vzorem při uplatňování Etického kodexu, aktivně podporovat jeho prosazení a dodržení v praxi. Každý z nás je povinen seznámit se s Etickým kodexem a svým podpisem potvrdit svůj souhlas.

International global business concept. Human hands of different races around illuminated digital globe

Global Compact OSN

I když patří naše společnost mezi střední podniky, naše aktivity realizujeme v demokratické zemi, připojujeme se k iniciativě Global Compact generálního tajemníka OSN Kofiho Annana z roku 2003, která stanovila 10 zásad v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí na boje s korupcí:

Lidská práva
1. zásada: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznaných práv ve své sféře vlivu; a
2. zásada: měly by se ujistit, že se nepodílejí na porušování lidských práv.

Pracovní normy
3. zásada: Podniky by měly prosazovat svobodu spolčování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání;
4. zásada: eliminace všech forem nucené a povinné práce;
5. zásada: účinný zákaz práce dětí;
6. zásada: eliminovat diskriminaci v otázce zaměstnání a povolání.

Životní prostředí
7. zásada: Podniky by měly podporovat preventivní přístup k problematice životního prostředí;
8. zásada: podnikat iniciativy na podporu větší zodpovědnosti vůči životnímu prostředí; a
9. zásada: podporovat rozvoj a šíření technologií ohleduplných k životnímu prostředí.

Boj s korupcí
10. zásada: Podniky by měly působit proti všem formám korupce včetně úplatkářství a vydírání.

Zásady

I. Hlavním úkolem společnosti RETEX je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Neseme odpovědnost vůči obcím a prostředí, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, majitelům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti.

II. Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky, samozřejmě se řídíme zákonnými normami a předpisy, společnost dodržuje předpisy v oblasti práv na duševní vlastnictví. Důsledně zajišťujeme ochranu údajů zaměstnanců a zákazníků. Dodržujeme interní předpisy.

III. Zákazník a jeho zájmy jsou pro nás na prvním místě, neustále zlepšujeme všechny procesy v organizaci a následně i kvalitu našich produktů.

IV. Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky všech stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. V. V RETEX a.s. má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost.

VI. Zavazujeme se při našem podnikání dodržovat vůči zaměstnancům pravidla rovnosti mezi lidmi, ctít právo svobody myšlení, náboženství, přesvědčení a projevu. Nepřipouštíme diskriminaci, obtěžování a jakékoli formy nátlaku.

VII. Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí, z hlediska pracovní hygieny se snažíme trvale zlepšovat pracovní prostředí na dílnách, kde je to obtížně řešitelné, zajišťujeme případně vhodné pracovní a ochranné pomůcky.

VIII. Dáváme zaměstnancům možnost školení a vzdělávání, které podporuje jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.

IX. RETEX a.s. netoleruje korupci, úplatkářství a nekalou hospodářskou soutěž. Více v dokumentu „ Protikorupční politika společnosti RETEX a.s.“.

X. Kdokoli má právo oznámit porušení Etického kodexu a to řediteli a.s.. Jeho podnět bude vždy projednán. Současně je však si vždy uvědomit, že vědomé křivé obvinění je minimálně považováno za porušení Etického kodexu.

retexpromovideo

Přezkoumání

Společnost jmenuje ředitele a.s. jako představitele vedení společnosti pro Etický kodex. Společnost přezkoumává přínosy Etického kodexu nejméně jedenkrát za dva roky a výsledky se využijí pro zlepšení tohoto programu.

ZERTIFIZIERUNG

Wir testen die Produkte regelmäßig sowohl im eigenen Haus als auch in unabhängigen Laboren. Die Qualität unserer Materialien wird zudem durch ein fortschrittliches Kontrollsystem sichergestellt. Das Qualitätsmanagementsystem bei RETEX ist gemäß den Normen
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 50001, OEKO – TEX Standard 100 und IRIS Zertifizierung® Bewertung der Konformität: 2020 und auf Grund ISO/TS 22163: 2017 zertifiziert.
Darüber hinaus werden unsere Textilien zahlreichen Kundenaudits unterzogen, die sie erfolgreich bestehen.